CÁC LỚP NGOẠI NGỮ NGƯỜI LỚN
LỚP GIÁO TRÌNH TỐI 2, 4, 6 & 3, 5, 7 Sáng thứ 2 -> thứ 5 HỌC PHÍ
SỐ TIẾT/
TUẦN
THỜI
LƯỢNG
SỐ TIẾT/
TUẦN
THỜI
LƯỢNG
HOA VĂN CƠ BẢN TÂN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 20 Tuần 12 20 Tuần
NHẬT VĂN CƠ BẢN MINNA NO NIHONGO 6 20 Tuần 12 20 Tuần
ANH VĂN
THƯƠNG MẠI
GIAO TIẾP VĂN PHÒNG 6 12 Tuần 12 20 Tuần
GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI 6 12Tuần 12 20 Tuần
LUYỆN PHÁT ÂM CHUẨN GIỌNG
ANH-MỸ
BEST PRONUNCIATION
IN ENGLISH
12 24 Tuần 12 12 Tuần
ANH VĂN VỠ LÒNG BEGINNER 6 10 Tuần 12 5 Tuần
ANH VĂN CHỨNG CHỈ A1, A2, B1, B2 TỐI 2, 4, 6 & 3, 5, 7 Sáng thứ 2 -> thứ 5
SƠ CẤP
(Trình độ A1)
OBJECTIVE PET 6 20 Tuần 12 10 Tuần
LUYỆN THI A1 PRELIMINARY 6 4 Tuần 12 3 Tuần
TRUNG CẤP
(Trình độ A2)
CE RESULT 6 20 Tuần 12 10 Tuần
LUYỆN THI A2 TEST BUILDER 6 4 Tuần 12 3 Tuần
NÂNG CAO
(Trình độ B1)
FIRST CERTIFICATE 1 6 20 Tuần 12 12 Tuần
NÂNG CAO
(Trình độ B2)
FIRST CERTIFICATE 1 6 20 Tuần 12 12 Tuần
LUYỆN THI B1, B2 FIRST CERTIFICATE TESTS 6 6 Tuần 12 3 Tuần
ANH VĂN
THƯƠNG MẠI
GIAO TIẾP VĂN PHÒNG 6 12 Tuần 12 6 Tuần
ANH VĂN TOEIC (Chiều, Tối: 2, 4, 6 & 3, 5, 7 (CN) Sáng thứ 2 -> thứ 5
TOEIC Cấp độ I (Từ 10 – 350 điểm)
TOEIC VỠ LÒNG (Beginning)  Văn phạm cơ bản + Bài tập 6 10 Tuần 12 5 Tuần
TOEIC BEGINNER
TOEIC SƠ CẤP (Elementary) Ôn văn phạm + Bài tập 6 12 Tuần 12 6 Tuần
VERY EASY TOEIC
TOEIC EXERCISES 1
TOEIC cấp độ II (Từ 350 – 550 điểm) Sáng thứ 2 -> thứ 5
TOEIC TRUNG CẤP
(Intermediate)
DEVELOPING TOEIC
TOEIC EXERCISES 2
6 12 Tuần 12 6 Tuần
TOEIC cấp độ III (Từ 550 – 800 điểm) Sáng thứ 2 -> thứ 5
TOEIC NÂNG CAO (Advance) TARGET FOR TOEIC
TOEIC EXERCISES 3
6 20 Tuần 12 12 Tuần
CÁC LỚP ANH VĂN GIAO TIẾP (CHIỀU, TỐI: 2, 4, 6; 3, 5, 7 & Chiều Thứ Bảy, CN)
GIAO TIẾP
VỠ LÒNG
ANH VĂN GIAO TIẾP VỠ LÒNG
CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
6 10 Tuần 12 5 Tuần
GIAO TIẾP
SƠ CẤP
MODERN SPEAKING ENGLISH
Listening + movie
6 10 Tuần 12 5 Tuần
GIAO TIẾP
TRUNG CẤP
SPEAKING NATURALLY
Listening + movie
10 TOPICS FOR DISCUSSION
6 12 Tuần 12 6 Tuần
CÁC LỚP ANH VĂN TOEFL iBT (CHIỀU, TỐI: 2, 4, 6; 3, 5, 7 & Chiều Thứ Bảy, CN)
CẤP ĐỘ I Revolish Toefl 1 (Từ 10 ->50đ) 6 20 Tuần 12 10 Tuần
CẤP ĐỘ II Revolish Toefl 2 (Từ 51 ->80đ) 6 20 Tuần 12 10 Tuần
CẤP ĐỘ III Revolish Toefl 3 (Từ 81->100đ) 6 24 Tuần 12
12 Tuần
CÁC LỚP ANH VĂN IELTS(CHIỀU, TỐI: 2, 4, 6; 3, 5, 7 & Chiều Thứ Bảy, CN)
CẤP ĐỘ I Simulation Test (Töø 1.0->4.5 ñ) 6 20 Tuần 12 10 Tuần
CẤP ĐỘ II Simulation Test (Töø 4.5->7.0 ñ) 6 20 Tuần 12 10 Tuần
LUYEÄN THI GENERAL TRAINING 6 10 Tuần 12 5 Tuần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!